бюджет на СУ

Въпроси, идеи и препоръки относно университетския уеб сървър, форума и страницата на Софийския университет. Държим на вашата обратна връзка!!!

бюджет на СУ

Мнениеот baba_minka » 05 Мар 2007, 22:58

Има ли го публикуван някъде в този сайт годишния бюджет в СУ и в частност разходите за общежития?
baba_minka
В началото бе словото
 
Мнения: 11
Регистриран на: 28 Юли 2006, 11:52
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот alhimikat » 05 Мар 2007, 23:15

Здравей, няма го никъде. Това, което можеш да прочетеш е протокола за гласуването на бюджет 2006 през миналия юни.


Пействам част от него, останалото на този адрес. За съжаление в този протокол не влиза таблицата с бюджета. Не се наемам да коментирам прозрачността при изразходването на средствата.

http://uni-sofia.bg/administration+bg/d ... -03-06.doc

Само от тук ясно личи привилегированото положение на СУ, да получава повече пари от останалите университети, въпреки че критериите и изчисленията са еднакви за всички. Успехи :)


Г-ца Елена Петрова – и. д. гл. счетоводител и началник на отдел “Финанси”: Уважаеми членове на Общото събрание, бих искала да представя на вашето внимание правилата и принципите, по които е съставен и разпределен бюджета на СУ за 2006 г. на основание приетия на 22 март от Академически съвет Правилник за управление и разпределение на бюджета.

При формирането на един бюджет, основният приход, на който разчита всяко едно висше училище, така и Университетът е държавната субсидия. Видовете разходи, които се финансират със средства от субсидия са определени в чл. 91 от ЗВО.

Виждате на слайда записани видовете разходи, които се финансират, ще наблегна на новите неща и на разликите, които са в сравнение с миналите години. За първи път през тази година, за разлика от всичките формирани бюджети до 2005 година, средствата за научноизследователска дейност и средствата за издаване на учебници и научни трудове с Постановлението на Министерския съвет се предоставят на отделен ред.

До миналата година включително тези средства се предоставяха като едно цяло число и разпределението им между двете дейности беше оставено в правомощията на Академичните съвети. Т. е. субсидията осигурява средства: за издръжка на обучението, която се формира на базата на броя на обучаваните студенти, умножено по диференцираните нормативи за издръжка на обучението по професионални направления; средствата за научноизследователска дейност, която, както спомена преди малко Ректора, би следвало, съгласно ЗВО, да бъде в размер на не по-малко от десет на сто спрямо издръжката на обучението; средствата за въпросното издаване на учебници и научни трудове, средства за социално-битови разходи на учащите (това са парите, които се предоставят на Поделение социално-битово обслужване за легло- и хранодни), средствата за стипендии и здравните осигуровки на студентите и докторантите и разбира се капиталовите разходи.

В парично изражение през 2006 г. това представлява това, което виждате на слайда. Със Закона за държавния бюджет е утвърден бюджет за СУ в размер на 30 920 119 лева, това нещо го виждате на колона №1. За първи път през тази година с Постановление на Министерския съвет са въведени т.нар. ограничени трансфери на субсидиите на 93%. Останалите 7 % се предоставят след ново Постановление на Министерския съвет, а не както беше до сега - с решение на Министъра на финансите. По този начин реално средствата, с които би могъл да разполага Университета през 2006 г. за покриване на разходите си са във втората колана и са в размер 28 755 711 лева.

След проведени серии срещи с Президента, с Министър-председателя, с Министъра на финансите, с Министъра на образованието и науката, към бюджета на Университета ще бъдат добавени с изрично Постановление на Министерския съвет допълнително целеви средства за издръжка на обучението в размер на 1 700 000 лева и средства за капиталови разходи, които са спечелени по линията на кандидатстване пред МОН с инвестиционни проекти. И двете постановления са в процес на изготвяне тъй, че оттук нататък материалът, който ще видите, ще бъде на разработените 28 755 711. При добро стечение на обстоятелствата, ако наистина, тези средства се предоставят в рамките на 2006 г, Университетът би разполагал с 34 620 119 лева.

Това нещо в сравнение с парите, които е имало през миналата година, показани на следващия слайд, са с около 2 000 000 лева повече, така че би могъл да разчита на покриване на разходи приблизително в същия размер. При формиране на субсидията за 2006 г., както и при предишните години, отново не са взети предвид възможностите, които дава ЗВО, а именно оценката на акредитацията на Висшето училище и неговите специалности да оказват влияние при субсидията за издръжка на обучението. В Постановлението за изпълнение на бюджета през тази година е въведен коефициент “Акредитация”, но за всичките държавни висши училища той е в размер единица, т. е. абсолютно формално е поставянето му там.

При определянето на бройката студенти, които носят издръжка обучение за СУ, не са взети предвид класираните двама или повече кандидати с равен състезателен бал, когато единият от тях е приет; също близнаците се приемат, виждате основанието - чл. 68 (3) от ЗВО, и надолу ги виждате изписани всички останали категории студенти, които биха могли да донесат субсидия на Университета, обучават се от нашите факултети, но не носят пари на Университета. Както спомена и Ректорът субсидията за научната дейност не е определена в законово определения размер, а в пъти по-малко, и при определянето на субсидията за издръжка на докторантите, независимо в кой факултет се обучават, финансирането им се осигурява по диференцирания норматив за професионално направление 2, - това са хуманитарните направления.

На практика се получава, че докторантите в природните факултети се обучават във факултета със субсидия по-ниска, отколкото студентите. На следващия слайд бихте могли да видите коефициентите, с които Министерството на финансите приравнява студентите във всички образователни степени към един средно приравнен студент при формирането на субсидията. Разлика не се прави между студентите, които са в бакалавърска и в магистърска степен на обучение. Те се приравняват с коефициент единица, а докторантите се приравняват с коефициент 2. Оттук нататък с така формираната субсидия за Университета би следвало да се осигури бюджет за следните основни обслужващи звена. Както виждате 15 факултета и 3 департамента са основните звена в СУ, и 11 обслужващи звена.

От тези 11 обслужващи звена целева субсидия се предоставя единствено за поделение “Социално-битово обслужване” и за Университетското издателство и печатница. Останалите звена получават субсидия от общите средства за издръжка на обучението, които се дават на Университета по линията на брой студенти. По този начин от 93% субсидия за 2006 г. целевите средства, които дава държавата, са за стипендии на учащите, (те не биха могли да се изразходват за нещо друго), за здравни осигуровки на учащите, за капиталови разходи, за научна дейност, за социално-битовите разходи на учащите, за издаване на учебници и научни трудове.

Т. е от 28 755 711 лева 10 628 000 са целеви средства. На практика останалите средства за издръжка са реалните пари, с които Университетът може да разполага за покриване на всички нецелеви разходи. На основание на приетия Правилник, който споменах, на 22 март до 15% от тази субсидия, която се предоставя, би могла да се предостави на обслужващите звена, виждате в парично изражение това какво представлява през 2006 г. И на практика субсидията, която се разпределя между бюджетите на факултетите, е в размер на 15 480 514 лева - малко повече от 85% от тази, която дава държавата. Освен субсидията Университетът за развитието и за поддръжката на дейността си разчита и на собствени приходи, на тази таблица бихте могли да видите паричното и съответно процентното изражение на собствените приходи по звена.

Както може да забележите, 36,7% от тях се генерират във факултетите, последвани от Научноизследователския център и надолу всички останали звена в СУ. И така, рекапитулацията за 2006 г. за бюджета на СУ като цяло е субсидията, добавени собствени приходи. Наличността на средствата на 1 януари, или един размер на средства от 57 590 549 лева, което е число много близко до разходите на СУ през 2005 г.


При така предоставените средства на СУ, бихме могли да пристъпим към формиране на бюджетите на факултетите. За пример, който искаме да представим пред вас, сме взели бюджетите на два факултета – ФМИ и БФ. Мотивите за избора на тези факултети са, че и двата разполагат със самостоятелни сгради, студентите, които обучават и двата факултета, са в едно и също професионално направление и паралелът, който искаме да направим между тях, е по-лесен, отколкото при сравняване на два факултета - единия хуманитарен и единия природен. Когато се формира бюджет на факултет, независимо кой е той, екипът, който работи, разбира се разполага с някакви изходни данни или базови числа, с които да се съобразява. За двата факултета това са щатните бройки, в това число
лимитни, заети, разделени на видове преподавателски или непреподавателски, достигнатата средна брутна работна заплата във факултетите е различна в двата факултета заради различната квалификационна структура на персонала.

Общият брой на обучаваните средно приравнени студенти във факултетите. Виждате във ФМИ – 4 111 студенти, в БФ – 1 458 студенти. По-надолу виждате разписани студентите, които се обучават във факултета и носят субсидия за издръжка, по видове – бакалаври, магистри, чуждестранни. Малко по-надолу е изведено съотношението брой – общ брой обучавани студенти спрямо щатни бройки и общ брой обучавани средно приравнени студенти спрямо преподаватели. Спрямо преподавателите във ФМИ съотношението е 23 към 1, в БФ е 11 към 1. Разбира се взета е предвид площта на ползваните сгради на факултета, тъй като тя е пряко свързана с експлоатационните разходи; и наличността на средствата на 1 януари.
"Let us die young or let us live forever, we don't have the power but we never say never!"
Аватар
alhimikat
Летящите Пръсти
 
Мнения: 1587
Регистриран на: 08 Юни 2005, 16:28
Местоположение: Интернет
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 1 пъти.

Отг:

Мнениеот baba_minka » 06 Мар 2007, 16:51

Благодаря, този линк го бях открил с търсене в интернет, за мен остава въпросът бюджетът на държавните висши училища не е ли/ не е ли редно да е публичен? Все пак още веднъж ти благодаря, че бързо се отзова на въпроса.
baba_minka
В началото бе словото
 
Мнения: 11
Регистриран на: 28 Юли 2006, 11:52
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот alhimikat » 25 Мар 2007, 23:40

Редно е, и това го предвиждат промените в Закона за висшето образование, които са внесени скоро в НС.
"Let us die young or let us live forever, we don't have the power but we never say never!"
Аватар
alhimikat
Летящите Пръсти
 
Мнения: 1587
Регистриран на: 08 Юни 2005, 16:28
Местоположение: Интернет
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 1 пъти.

Re: бюджет на СУ

Мнениеот shao » 10 Май 2010, 09:55

Аватар
shao
В началото бе словото
 
Мнения: 81
Регистриран на: 09 Ное 2006, 23:34
Местоположение: Видин
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 24 пъти.

Re: бюджет на СУ

Мнениеот baba_minka » 11 Май 2010, 15:11

Благодаря! А дали има възможност да се види и по факултети и специалности?
Райтинг бългериън ин лаетин летърс из аез стюпид аез райтинг инглиш ин сирилик летърс.
http://www.truden.com/converter.html
http://vladimirg.hit.bg/BGPhon09.zip
baba_minka
В началото бе словото
 
Мнения: 11
Регистриран на: 28 Юли 2006, 11:52
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Re: бюджет на СУ

Мнениеот shao » 11 Май 2010, 21:07

Не съм успял да намеря подобна информация в интернет пространството. Явно за ръководството на СУ финансовата прозрачност не е приоритет (това никак обаче не им пречи да протестират за повече пари ;)).

По Закона за достъп до обществена информация всеки данъкоплатец в България има право да изисква тази информация от тях. А ние и в ролята си на студенти имаме допълнително право и интерес как университетът разходва своите средства. Ако желаеш мога да ти пратя бланка за изискване на информация по този закон - ЗДОИ.
Аватар
shao
В началото бе словото
 
Мнения: 81
Регистриран на: 09 Ное 2006, 23:34
Местоположение: Видин
Благодарил (а): 19 пъти.
Поблагодарили: 24 пъти.

Re: бюджет на СУ

Мнениеот alter ego » 11 Май 2010, 21:15

Бюджетите принципно не се публикуват, но са достъпни, за който поиска инфо по тях.
:Laie_2: Into the endless we ride... :Laie_42:
Аватар
alter ego
A Soul Lost in Endless Time
 
Мнения: 5023
Регистриран на: 04 Окт 2009, 15:18
Местоположение: occasionally into the forum...
Благодарил (а): 256 пъти.
Поблагодарили: 274 пъти.


Назад към Предложения за форума и правила

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта