Могат ли да ме уволнят затова, че съм бременна?

Toзи радел предоставя възможност на вас и на фирми да публикуват информация за нуждите си. Бъдещата цел на този подфорум е да стане място за обратна връзка между бизнеса и образованието. Ако имате желание да помагате за развитието му и имате свежи идеи, моля свържете се с нас.

Модератор: fluffy cloud

Могат ли да ме уволнят затова, че съм бременна?

Мнениеот mexicana » 31 Яну 2007, 12:30

става дума за работа на нормален трудов договор .страхувам се, че мога да загубя работата , когато работодателите ми разберат, че съм бременна и няма да натрупам необходимия трудов стаж за получаване на майчинство. искам да попитам работодатели и по-запознати- имам ли сигурна законова защита от уволняване докато съм бременна или всичко е до моралната съвест на шефовете??
и още нещо конкретно към работодатели- акко не загубя работата- мога ли да изляза в майчинство преди необходимия 6 месечен трудов страж и кога ще започне да ми се плаща майчинството? надявам се да има запознати .
Целия свят в ръцете си имам, целият свят през очите му наднича....Ники-6.08.2007
майка на Ники-since 6.08.2007
съпруга-coming soon...
Аватар
mexicana
От дъжд на вятър
 
Мнения: 161
Регистриран на: 28 Сеп 2005, 06:24
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот Crematory » 31 Яну 2007, 12:42

Минималният стаж е 9 месеца, за да имаш право на болнични, обезщетения за майчинство и бла-бла. Ти колко месеца имаш?
По принцип нямат право да те уволнят, а ако го направят, можеш да ги съдиш. Дори и да останеш на работа обаче, после няма да получаваш голямото майчинство, ако не си направила тези 9 месеца до юли или когато ти започват 45те дни.
Това е меко казано малко странно, защото излиза, че си започнала работа вече бременна, а ако е било така е, е по-коректно да го кажеш на работодателя си преди да те вземе, вместо после да се чудиш иска ли ме ,не ме ли иска....
Аватар
Crematory
metal angel with daemons inside
 
Мнения: 7065
Регистриран на: 08 Юни 2004, 10:12
Местоположение: София-Пловдив
Благодарил (а): 1 пъти.
Поблагодарили: 8 пъти.

Мнениеот mexicana » 31 Яну 2007, 14:23

Минималният стаж за получаване на минималното майчинство ( 160 лв , не 90% от заплатата ) към настоящия момент е 6 месеца изработен трудов стаж, без прекъсване , болнични , отпуски и т.н.
тъй като не се чувствам добре и предполагам, че няма да мога да си направя тези мин. 6 месеца, питах НЯКОЙ КОМПЕТЕНТЕН дали това ще повлияе на получаването на майчинство.
а току-що в кодекса на труда открих , че бременните се ползват с особената закарила на закона и могат да бъдат уволнени само при извънредни обстоятелства , несвързани с тяхното състояние.
мерси дори и за заядливия тон.
Целия свят в ръцете си имам, целият свят през очите му наднича....Ники-6.08.2007
майка на Ники-since 6.08.2007
съпруга-coming soon...
Аватар
mexicana
От дъжд на вятър
 
Мнения: 161
Регистриран на: 28 Сеп 2005, 06:24
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот fragile » 01 Фев 2007, 08:58

Недопустимост на извънредния труд
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) бременни работнички или служителки;


Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения (загл. изм. - дв, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., ДВ бр. 102/2006 г.) за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.

Отпуск при временна неработоспособност
Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Чл. 163. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г. - В сила от 01.01.2007 г.) Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
(3) Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден този отпуск се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност. До изтичане на срока по ал. 1 този отпуск се заплаща като отпуск за бременност и раждане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато детето бъде дадено за осиновяване, бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, отпускът по ал. 1 се прекратява от следващия ден. В тези случаи, ако работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена, се прилагат изречения 2 и 3 на предходната алинея.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работничка или служителка, която осинови дете, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуска по предходните алинеи на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. При определяне размера на отпуска се вземат предвид живите деца, родени или осиновени от майката, която ползува отпуска.
(8) (нова, доп. ДВ бр. 68/2006 г.) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

Защита на бременните жени и на кърмачките
Чл. 307. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.
(2) Бременната жена или кърмачката може да откаже изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.
(3) Списъкът на работите и условията на труд по ал. 1 се определя с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Стаи за жени
Чл. 308. (Изм - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните по ред, установен от министъра на здравеопазването.

Трудоустрояване на бременни жени или кърмачки
Чл. 309. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето на бременната или кърмачката. Ако приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната или кърмачката и от работодателя. До изпълнението на предписанието за преместване тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, а работодателят й изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) В случаите по ал. 1 работничката или служителката получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа. Когато то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки.

Командироване на бременни жени и майки с деца
Чл. 310. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят не може да командирова бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.

Чл. 311. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

За уволнение - могат да те уволнят, но ще си стоварят много работа на главата. Могат да го направят с предизвестия при конкретни условия ( 1. при закриване на предприятието;
7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
9. за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;
12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
). Предполагам, че от всички тези точки, само 12-та те засяга донякъде.
Без предизвестия на практика не могат да те уволнят - ще им трябва одобрение от Инспектората, а там вече става много сложно.
"I am too connected to you to slip away, fade away... Days away I still feel you - touching me, changing me and...considerately killing me...
Аватар
fragile
Тhe regular one
 
Мнения: 1048
Регистриран на: 25 Юли 2006, 11:18
Благодарил (а): 1 пъти.
Поблагодарили: 2 пъти.

Мнениеот mexicana » 01 Фев 2007, 10:11

благодаря ти, мила :)
Целия свят в ръцете си имам, целият свят през очите му наднича....Ники-6.08.2007
майка на Ники-since 6.08.2007
съпруга-coming soon...
Аватар
mexicana
От дъжд на вятър
 
Мнения: 161
Регистриран на: 28 Сеп 2005, 06:24
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот fragile » 01 Фев 2007, 11:11

Моля, надявам се притесненията ти да са неоснователни. Пожелавам ти да родиш здраво и хубаво ( то няма как да не е... ) бебче и да успееш да го направиш човек. :)
"I am too connected to you to slip away, fade away... Days away I still feel you - touching me, changing me and...considerately killing me...
Аватар
fragile
Тhe regular one
 
Мнения: 1048
Регистриран на: 25 Юли 2006, 11:18
Благодарил (а): 1 пъти.
Поблагодарили: 2 пъти.

Мнениеот mexicana » 01 Фев 2007, 20:08

мерси, fragile :) оказа се , че наистина напразно се притеснявам :)
Целия свят в ръцете си имам, целият свят през очите му наднича....Ники-6.08.2007
майка на Ники-since 6.08.2007
съпруга-coming soon...
Аватар
mexicana
От дъжд на вятър
 
Мнения: 161
Регистриран на: 28 Сеп 2005, 06:24
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.

Мнениеот jo_black » 05 Фев 2007, 17:23

[quote="Crematory"]Минималният стаж е 9 месеца, за да имаш право на болнични, обезщетения за майчинство и бла-бла. Ти колко месеца имаш?
quote]
Аватар
jo_black
В началото бе словото
 
Мнения: 5
Регистриран на: 05 Фев 2007, 11:21
Благодарил (а): 0 пъти.
Поблагодарили: 0 пъти.


Назад към Работа, стаж и кариера

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта